Assessorament familiar
Aclarir dubtes, assessorar i donar pautes a la família respecte al desenvolupament i competència del nen/a o adolescent en diferents àmbits de la seva vida (aprenentatge, intel.ligència, relació amb els iguals, comportament a casa i a l’escola, acceptació de normes i límits, gestió de les emocions...).
Avaluació i Diagnòstic
Fer una avaluació global, acurada i completa del nen/a o adolescent, dels seus aprenentatges, intel.ligència, estadis de desenvolupament, destreses i aptituds, hàbits, conducta i habilitats socials.
Teràpia
Espai de confiança del nen/a o adolescent per explorar, treballar i enfortir aspectes emocionals, conductuals i relacionals.
Habilitats Socials
Adquirir habilitats bàsiques de relació amb els altres basades en la comunicació assertiva: identificar i expressar sentiments, opinions i desitjos; fer i rebre demandes i queixes; dir no; posar-se al lloc dels altres; gestionar conflictes; aprendre a tolerar la frustració; etc.
Educació emocional
Conèixer i aprendre a identificar, expressar i gestionar sentiments i emocions.
Estimulació Precoç
Promoure habilitats motrius, lingüístiques, cognitives, emocionals i d’autonomia en infants d’un a cinc anys a través de la realització d’exercicis i jocs per afavorir el seu desenvolupament.
Logopèdia
Prevenir, estimular, avaluar i intervenir en el desenvolupament i ús del llenguatge oral i escrit i en les estructures implicades en la comunicació.
Reeducació
Tractament dels trastorns de l’aprenentatge.
Entrenament d’Habilitats Acadèmiques
Intervenció específica sobre les àrees de l’aprenentatge on es presenten dificultats o que es volen millorar (llenguatge, raonament, orientació espacial, memòria, atenció).
Tècniques d’estudi
Entrenament en l’ús de tècniques i estratègies d’aprenentatge: identificar idees principals, resumir, esquematitzar i memoritzar informació.
Suport Psicopedagògic
Ajudar al nen/a o adolescent en les seves tasques escolars donant-li estratègies i eines per facilitar l’aprenentatge i el rendiment acadèmic (deures, preparació d’exàmens i planificació i organització de l’agenda).
Entrenament de la lectura amb el Mètode Glifing
Mètode d'entrenament de la lectura a través d'un joc d'ordinador amb una pauta d'exercicis personalitzats que es fa 4 dies a la setmana durant uns 15-20 minuts. Es treballen els aspectes fonamentals del procés lector: descodificació grafema - fonema, atenció i memòria de treball, consciència fonològica, flexibilitat cognitiva, reconeixement de paraules, morfologia i sintaxi, integració en la lectura de texts, articulació i dicció i comprensió.
  • Millora la precisió lectora
  • Augmenta la velocitat
  • Millora la comprensió
  • Reforça l'autoestima i l'actitud
Coordinacions
Relació directe i treball conjunt amb escoles, instituts i professionals de l’entorn del nen/a o adolescent.

Fem PACKS especials d'estiu!!!
Educació emocional / Habilitats Socials • Tècniques d’estudi • Tallers de lectura i escriptura • Preparació pel pròxim curs