• PSICOLOGIA

  • - Trastorns infanto juvenils:
   • - Trastorns de l’aprenentatge: Dislèxia, Discalcúlia, Disgrafia, Disortografia i TANV
   • - Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)
   • - Trastorn de l’espectre autista (TEA)
   • - Retard del desenvolupament
   • - Trastorn del desenvolupament intel·lectual
   • - Trastorns emocionals: Ansietat, Depressió, Fòbies, TOC
   • - Trastorn de Conducta i Trastorn Negativista Desafiant
   • - Enuresis i encopresis
  • - Autoestima, pors, inseguretat
  • - Gestió de les emocions
  • - Dificultats de comportament i autonomia: rebequeries, impulsivitat, agressivitat, límits i hàbits.
  • - Relació amb els altres: iguals, pares, germans.
  • - Adaptació a noves situacions familiars: separació, dol, nous germans i nous membres a la família
 • APRENENTATGE

  • - Dificultats d’aprenentatge
  • - Estratègies d’estudi
  • - Processos cognitius bàsics: concentració, atenció, memòria, raonament i llenguatge
  • - Rendiment acadèmic
  • - Altes capacitats intel·lectuals
  • - Planificació i organització
  • - Motivació i assolir objectius
  • - Bloqueig emocional en l'aprenentatge i por al fracàs
 • LOGOPÈDIA

  • - Dificultats en el procés d’adquisició del llenguatge: Estimulació a edats primerenques, Retard del Llenguatge
  • - Retards o trastorns de la parla: Dislàlia, Disglòssia
  • - Problemes en la fluïdesa de la parla: Disfèmia (tartamudeig), Taquifèmia
  • - Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
  • - Trastorn Fonològic
  • - Trastorn de la comunicació social (pragmàtic)
  • - Dificultats en el procés de la lectura i/o escriptura: retard, Dislèxia, Disgrafia, Disortografia
  • - Problemes de comunicació associats a altres etiologies de caire genètic o neurològic: Autisme (TEA), Síndrome de Down, Afàsia
  • - Problemes o disfuncions en la respiració, succió, masticació i/o deglució
  • - Àmbit odontopediàtric: mals hàbits orofacials, malformacions dels òrgans bucofonatoris, alteracions miofuncionals
  • - Deficiència auditiva