Logopèdia

Intervenció en:

  • Dificultats en el procés d’adquisició del llenguatge: Estimulació a edats primerenques, retard i trastorn (TDL).
  • Retards i trastorns de la parla: Dislàlia, Disglòssia
  • Problemes en la fluïdesa de la parla: Disfèmia (tartamudeig), Taquifèmia
  • Trastorn de la comunicació social (pragmàtic)
  • Dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura i trastorns específics (Dislèxia, Disortografia)
  • Dificultats de comunicació associades a altres etiologies.
  • Problemes o disfuncions en la respiració, succió, masticació i/o deglució
  • Àmbit odontopediàtric: mals hàbits orofacials, malformacions dels òrgans bucofonatoris, alteracions miofuncionals